Adatvédelem (GDPR)

A Like Trend Kft., (a továbbiakban: adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint tájékoztatja a kotisztitas.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

Bevezetés

Az adatkezelő tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

Az adatkezelő által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

Az adatkezelő által végzett Adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan - a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is hivatkozott - esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel az adatkezelőhöz fordulhatnak, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

Az adatkezelő elérhetőségei Árajánlat kérés

Az adatkezelés célja az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő felhasználóval, a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a felhasználók tájékoztatása, az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése. Az adatkezelő az árajánlatkéréskor a következő személyes, adatokat kéri és kezeli:

A weboldal a beérkezett ajánlatkérést az üzemeltető email címére továbbítja. Az adatkezelő a „Dokumentált információkezelési szabályzatának” megfelelő módon, iktatja, és ajánlatot készít, majd a megadott elérhetőségre elküldi az ajánlatkérő részére. Az ajánlatkérés lezárta után a dokumentumokat az üzemeltető a „Dokumentált információkezelési szabályzatban” előírtak szerint archiválja. Az ajánlatkérésekhez csak az adatkezelő férhet hozzá.

A weboldal látogatói adatainak kezelése: Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett bármikor jogosult (ha van ilyen):